Проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник"

Продължава изпълнението на проект № BG05M90P001-1.002-0103 „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ".
Партньор по проекта е „ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Плевен.
През месец януари приключи професионалното обучение на едната от групите обучаващи се по част от професията „Еколог" и една от групите обучаващи се по част от професията „Охранител". Всички младежи от тези две групи положиха изпити за показване на наученото, за усвоения учебен материал по време на професионалното обучение. 30-те младежи успешно приключили обучението получиха удостоверение за професионално обучение.

Останалите две групи обучаващи се по част от професия „Еколог" и по част от професия „Охранител" продължават своето обучение, което ще приключи в началото на месец февруари, като и тези младежи също ще положат изпит за показване на придобитите знания.
От страна както на екипа за управление на проекта така и от ръководството на "ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД, се осъществява Мониторингът по провеждане на професионалното обучение.

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Вижте целия документ