168

За програмата

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Средствата по фондовете се разпределят между държавите членки по строго определени правила според нивото им на просперитет.

 

За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи:

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е Оперативната програма "Административен капацитет" (ОПАК).
ОПАК беше подписана на 3 октомври 2007 г. от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла.

Стратегическата цел на ОПАК е:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфичните цели са:

Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО)
Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси:

Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти, или кой може да кандидатства по ОПАК:

Централната, областните и общинските администрации
Органите на съдебната власт
СГО – социално-икономическите партньори и неправителствените организации
Конкретни бенефициенти – Министерският съвет, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Институтът по публична администрация, Националният институт на правосъдието, Институтът по психология към МВР, Българската академия на науките, Омбудсманът на Република България, Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба

Бюджет:

ОПАК се съфинансира oт най-стария структурен фонд – Европейският социален фонд, и от републиканския бюджет. За новия програмен период 2007 – 2013 г. средствата за ОПАК са 153 670 724 евро или 13% от общата помощ на ЕСФ за България. Това е 3.5% от общия размер на помощта, която България получава по линия на Структурните фондове. Към нея се добавят и 27 118 363 евро национално съфинансиране. Така по програмата ще могат да се договорят проекти на обща стойност от 180 789 087 евро.

Управление и контрол на ОПАК:

Управляващ орган (УO) на ОПАК е дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" в Министерството на финансите. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения; вземането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; мониторинга и оценката на изпълняваните проекти.
Изпълнението на ОПАК се следи от Комитет за наблюдение (КН). Той одобрява общите критерии за избор на проекти, следи за периодично извършения напредък за постигането на специфичните цели на програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението й. КН се състои от представители на: министерства и държавни агенции, социално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите за планиране и Европейската комисия.

 • Най-новото
 • Избрано
14 Авг

Проект „Обучение и ...

Община Долни Дъбник е към края на изпълнението на проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник", съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-1.002-0103-С01, който се ...

Прочети още...
08 Авг

Младежи от община Искър ...

В град Искър, община Искър завърши успешно курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора", ...

Прочети още...
29 Ян

Приключи професионалното ...

Проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник" Продължава изпълнението на проект № BG05M90P001-1.002-0103 „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни ...

Прочети още...
09 Окт

Галерия

Курс по професия „Работник в озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство" по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема „Развитие" – Свищов, февруари 2011. Обучени 18 безработни. ...

Прочети още...
18 Ное

За нас

„Декси Консулт” ЕООД е частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски ...

Прочети още...
18 Ное

История

„Декси Консулт" е Еднолично дружество  с ограничена отговорност, основано  през 2006 г. със седалище град Плевен.     В предмета му на дейност са включени •    счетоводни и консултантски услуги,•   ...

Прочети още...

Контакти

 • Плевен, 5800
  ул. ”Г.С. Раковски„ № 48, оф. 1
 • 0896 784 176
  0877 807 259
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Издавани документи

 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Сертификат за завършен курс по ключова компетентност
 • Сертификат за обучение по ключова компетентност